Trợ Lý Cố Vấn Bộ Môn Vật Lý job at CONG TY CP GIAO DUC IMG VN

Trợ Lý Cố Vấn Bộ Môn Vật Lý
CONG TY CP GIAO DUC IMG VN
Save Job
Full time
Hiring 1 people
Ho Chi Minh
Published 23/08/2022

Working Address

  • 273 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt NamView map

Job Description

Job purpose / Mục đích công việc

● Supporting the orientation, building and developing the quality of teaching and managing Physics subjects and managing the Physics team.

-   Hỗ trợ định hướng, xây dựng và phát triển chất lượng giảng dạy và quản lý môn Vật Lý và quản lý đội ngũ Vật Lý học.

Duties and responsibilities / Nghĩa vụ và trách nhiệm

● Participate in composing lesson plans, slides, placement tests, and other related materials for the Physics subject.

- Tham gia xây dựng, biên soạn giáo án, đề cương, slides, bài test đầu vào và những tài liệu liên quan cho bộ môn Vật Lý

● Support in building the QA – QC Department.

-   Hỗ trợ xây dựng bộ phận quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng tài liệu

● Orientate and set up the Supervisor Department.

-   Định hướng và xây dựng bộ phận Giám sát lớp học.

● Participate in composing tutors training contents and training new tutors.

-  Tham gia xây dựng nội dung đào tạo và tiến hành đào tạo gia sư mới.

● Orientate and participate in setting up an academic testing team

-   Định hướng và tham gia xây dựng bộ phận Kiểm tra (soạn các bài kiểm tra đầu vào, đào tạo testers, tham gia kiểm tra chất lượng đầu vào học viên khi cần).

● Other admin tasks: Class and Tutor management, …

-   Những công việc hành chính khác: quản lý lớp học và gia sư,...

● Cooperate with other departments to make and implement company’s market development plans

-   Kết hợp với các bộ phận khác để xây dựng và thực thi kế hoạch phát triển của công ty.

● Teach assigned classes.

-   Tham gia giảng dạy dạy những lớp học được phân công.

Skills

Teaching
Language Teaching
Communication Skills

Requirement

● At least 1 year of experience in teaching or tutoring Physics (especially IELTS, IGCSE, IBDP,...)

-  Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc gia sư môn Vật Lý (đặc biệt là các chương trình IELTS, IGCSE, IBDP,...)

● Fluent in English and have knowledge of Physics. Having a teaching qualification is an advantage.

-   Sử dụng thành thạo Tiếng Anh và có kiến thức về Vật Lý. Có chứng chỉ sư phạm, giảng dạy là một lợi thế.

● Passion and interest in English, Teaching and Education

-   Có đam mê với Tiếng Anh, với công việc giảng dạy và môi trường giáo dục.

● Have the ability to think well, communicate, and do well in groups.

-   Có khả năng tư duy, giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

● Strive to absorb more knowledge, be responsible and proactive at work

-   Muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Benefits

● Performance bonus, Tet bonus, annual leave, social insurance, 13th month salary according to company regulations;

-   Chế độ thưởng hiệu suất, thưởng Tết, nghỉ phép năm, BHXH, lương tháng 13 theo quy định công ty;

● Considering salary increase based on work performance 2 times/year;

-    Xét tăng lương theo hiệu quả công việc 2 lần/năm;

● Working in a young and dynamic Edtech Startup environment;

-   Làm việc trong môi trường Startup về Edtech trẻ trung năng động;

● Holiday vacations, traveling, professional seminars, training in teaching and  educational psychology…

- Các kỳ nghỉ lễ, du lịch , hội thảo chuyên nghiệp, đào tạo về giảng dạy và tâm lý giáo dục…

Company Info
CONG TY CP GIAO DUC IMG VN
Ho Chi Minh
1-50 employees
Working Address