Chuyên gia tư vấn

Vu van hoa giao duc
23 - 40 mil VND
Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Part time
Published 28/04/2021

Job Description

Tuyển 04 chuyên gia xây dựng Cẩm nang giám sát chính sách pháp luật về thanh niên.

1. Chuyên gia 1: Chủ trì xây dựng dự thảo Cẩm nang với các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cũng như đưa ra các yêu cầu của sản phẩm:

- Nghiên cứu tài liệu liên quan để xây dựng Cẩm nang:

- Xây dựng, tổng hợp dự thảo Cẩm nang:

- Tham giam hỗ trợ cuộc họp, hội thảo, trình bày nội dung do chuyên gia xây dựng hoặc tiếp nhận ý kiến góp ý tại cuộc họp, hội thảo để tiếp thu vào dự thảo Cẩm nang:

2. Chuyên gia 2:

- Nghiên cứu tài liệu về chính sách pháp luật về thanh niên, về hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Hỗ trợ xây dựng nội dung dự thảo Cẩm nang; Tham giam hỗ trợ cuộc họp, hội thảo, trình bày nôi dung do chuyên gia xây dựng cho dự thảo hoặc tiếp nhận ý kiến góp ý để tiếp thu vào dự thảo Cẩm nang:

3. Chuyên gia 3:

- Nghiên cứu các văn bản quy định chính sách của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hiện Luật Thanh niên; xây dựng nội dung phục vụ giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; tiếp thu, hoàn thiện ý kiến để hoàn thiện dự thảo Cẩm nang

4. Chuyên gia 4:

- Nghiên cứu về các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động giám sát của đại biểu dân cử; xây dựng nội dung biểu mẫu trong hoạt động giám sát chính sách, pháp luật về thanh niên; tiếp thu, hoàn thiện ý kiến để hoàn thiện dự thảo Cẩm nang.

Requirement

1. Chuyên gia 1:

- Có trình độ Tiến sỹ trở lên về một trong các chuyên ngành Luật, chính trị;

- Có 15 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực pháp luật.

- Có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng Luật Thanh niên, chính sách pháp luật về thanh niên.

- Có công trình đã xuất bản liên quan đến chính sách, pháp luật về thanh niên.

- Có kỹ năng phân tích và đánh giá tốt, hiểu biết về các chỉ số, đánh giá phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Có khả năng xây dựng kế hoạch thực hiện và quản lý các nhiệm vụ phức tạp;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Có kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo tốt;

2. Chuyên gia 2:

- Có trình độ Tiến sỹ trở lên về một trong các chuyên ngành Luật, chính trị.

- Có 15 năm kinh nghiệm trở lên trong các hoạt động phục vụ đại biểu dân cử, tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Có công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Có kỹ năng phân tích và đánh giá tốt, hiểu biết về các chỉ số, đánh giá phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Có khả năng xây dựng kế hoạch thực hiện và quản lý các nhiệm vụ phức tạp;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo tốt.

3. Chuyên gia 3 và chuyên gia 4:

- Có trình độ cử nhân trở lên chuyên ngành luật, chính trị.

- Có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong các hoạt động phục vụ đại biểu dân cử, tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật.

- Có kỹ năng phân tích và đánh giá tốt.

- Có khả năng xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ phức tạp;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Có kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo tốt;

Benefits

- Thời gian làm việc linh hoạt. Tổng thời gian làm tư vấn là 40 ngày, bắt đầu từ quý I/2021 đến hết quý II/2021, trong đó, mỗi chuyên gia tư vấn làm việc trong 10 ngày.

- Đối với chuyên gia 1 và chuyên gia 2: hưởng phí theo mức VNM3 quy định trong Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (bản cập nhật năm 2017);chi phí bao gồm thuế thuế nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chuyên gia 3 và chuyên gia 4: hưởng phí tư vấn theo mức VNM2 quy định trong Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (bản cập nhật năm 2017); chi phí bao gồm thuế thuế nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search