263 Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc