110/112 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Công việc