TMS Building, 172 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc