10 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc