13 Đ. số 34, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc