Tố Hữu, Trung Văn, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Công việc