Giám Đốc Nhân Sự Tập Đoàn

TBS Group
Thỏa thuận
Bình Dương
Toàn thời gian
Đăng tuyển ngày 23/11/2021

Mô tả công việc

1) Hoạch định nguồn nhân lực:

- Nghiên cứu, đề xuất các chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tập đoàn.

- Xây dựng các kế hoạch, phương án hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

- Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp dự báo nguồn nhân lực làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách.

2) Tuyển dụng:

- Xây dựng chính sách, thủ tục tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn.

- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút ứng viên có năng lực phù hợp với yêu cầu công tác tham gia ứng tuyển.

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên.

- Xây dựng quy định, thủ tục về hướng dẫn hội nhập, chế độ đãi ngộ nhân viên mới tuyển.

- Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển dụng lao động cho từng nhóm đối tượng.

- Xây dựng định mức ngân sách dành cho công tác tuyển dụng của Tập đoàn.

- Kiểm tra, đánh giá các nhu cầu tuyển dụng đột xuất của các đơn vị.

3) Xây dựng cơ cấu tổ chức – quản lý:

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tập đoàn các quy định chức năng – nhiệm vụ, trách nhiệm – quyền hạn, quan hệ phối hợp và chế độ thông tin.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng bảng mô tả công việc cho các chức danh thuộc bộ máy hoạt động của đơn vị.

4) Công tác cán bộ:

- Xây dựng chính sách, quy định và thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, thuyên chuyển, phân công cán bộ do Tập đoàn quản lý.

- Tham mưu cho TGĐ trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, phân công cán bộ do trong hệ thống.

- Lập quy hoạch cán bộ kế thừa và hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch nhân sự kế thừa để chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển.

5) Đánh giá kết quả công tác và năng lực CBNV

- Nghiên cứu xây dựng / hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả công việc của cá nhân, tập thể.

- Tổ chức đánh giá kết quả công việc, đánh giá năng lực CBNV của Tập đoàn.

- Báo cáo B.TGĐ tình hình xếp hạng kết quả công việc, năng lực của Tập đoàn theo định kỳ.

6) Quản trị tiền lương, tiền thưởng, thu nhập

- Nghiên cứu thu thập khảo sát lương thị trường để xây dựng chính sách trả lương, thang bảng lương công ty.

- Nghiên cứu đề xuất chính sách tiền thưởng, phụ cấp… cho CBNV.

- Xây dựng quy chế phân phối lương thưởng của Tập đoàn.

- Đề xuất xếp lương, điều chỉnh mức lương chức danh đối với CBNV Tập đoàn.

7) Quan hệ lao động (hợp đồng lao động, khen thưởng kỷ luật, văn hóa Đất Xanh)

- Soạn thảo các quy định, phương pháp lề lối làm việc, ứng xử tại nơi làm việc.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định nhằm hình thành và duy trì các văn hóa Đất Xanh.

- Tham mưu đề xuất B.TGĐ việc ký kết, gia hạn, chấm dứt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động đối với CBNV Tập đoàn.

- Giải quyết các đơn thư khiếu tố, khiếu nại, mâu thuẫn tranh chấp về quan hệ lao động nội bộ đối với CBNV Tập đoàn.

- Đề xuất và lập quyết định xử lý kỷ luật, trách nhiệm đối với CBNV vi phạm các quy định của Tập đoàn.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các thủ tục, quy định khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

8) Đào tạo

- Phối hợp với các đơn vị/ phòng ban nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và điều kiện vật chất (phòng huấn luyện, trang thiết bị, tài liệu, v.v.) phục vụ cho đào tạo và huấn luyện nội bộ.

9) Hướng dẫn nghiệp vụ

- Tổ chức hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV nhân sự các đơn vị về các lĩnh vực liên quan đến chức năng của PNS.

- Tổ chức triển khai các chính sách, quy chế, quy định của nhà nước và Tập đoàn thuộc chức năng PNS đến các đơn vị.

10) Kiểm tra, giám sát

- Xây dựng các thủ tục kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị liên quan đến chức năng nhiệm vụ PNS.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị trong tập đoàn Đất Xanh thuộc lĩnh vực chức năng nhiệm vụ PNS.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất các đơn vị khi có vấn đề có tác động ảnh hưởng đến hệ thống quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn.

- Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực chức năng nhiệm vụ PNS.

Yêu cầu

- Có khả năng xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp (KPI, Năng lực, VHDN, Quản trị lương bổng phúc lợi theo thị trường).

- Kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng tạo ảnh hưởng

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng giải quyết vần đề

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và quyết đoán

Giới thiệu về công ty
TBS Group
Quy mô
1-50
Địa chỉ
Website
Lĩnh vực hoạt động
Real estate
Logistics
Service
Giới thiệu
Địa chỉ