Vietnamese - Mandarin Translator
BT-DK Technical Inc.

Toàn thời gian
Tuyển 6 người
1 năm kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 19/10/2022

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

  • Acts as language translator between company's managers and employees.

担任公司的中文-越南语翻译者

Hoạt động như người phiên dịch ngôn ngữ giữa người quản lý của công ty và nhân viên

  • Communicate with Vietnamese clients and relay information to Chinese colleagues.

与越南客户沟通,将信息传递给中国同事

Giao tiếp với khách hàng Việt Nam và chuyển tiếp thông tin cho các đồng nghiệp Trung Quốc

  • Translation of documents as required by the boss.

按照公司老板要求翻译文件

Dịch tài liệu theo yêu cầu của Sếp

Kỹ năng

Mandarin Chinese
Thông dịch
Biên dịch

Yêu cầu

  • Proficient with both Mandarin and Vietnamese languages (speak, read, write and listen).

中文普通话和越南语精通(说、读、写、听)

Thành thạo cả tiếng Quan Thoại và tiếng Việt (nói, đọc, viết và nghe)

  • Full-time work on site position.

全职现场工作

Làm việc toàn thời gian tại vị trí trên công trường

  • Willing work in the Philippines (airfare, accommodation and meals will be provided).

愿意在菲律宾工作(提供机票、食宿)

Sẵn sàng làm việc tại Philippines (bao vé máy bay, bao ăn ở)

Quyền lợi

  • Highly competitive and negotiable salary and benefits

高薪资与福利

Mức lương và phúc lợi có tính cạnh tranh cao và thỏa thuận được

  • 13th to 15th month salary

13到15薪

Lương tháng 13 đến 15

  • Accommodation and daily meals are provided

住宿和每日膳食

Chỗ ở và bữa ăn hàng ngày được cung cấp

  • Working Visa and Health Insurance

工作签证与医疗保险

Visa làm việc và bảo hiểm y tế

Giới thiệu về công ty
BT-DK Technical Inc.
Nước Ngoài
1-50 nhân viên
Game
BPO
Nước Ngoài
1-50 nhân viên
Game
BPO

Giới thiệu

BT-DK Technical Inc. is an international internet technology company. The group has developed in various ways, and its main business covers a wide range of real estate, catering, game package network, lottery, games, blockchain games, card games, etc.

Địa chỉ

Makati, Metro Manila, PhilippinesXem bản đồ