Content Marketing
Content Strategy
Content Writer
Web Content Management
Seo Content Writing
Công ty cổ phần C&G Food
Hồ Chí Minh
2 tháng trước
Đóng bảo hiểm đầy đủ sau thời gian thử việc 1 tháng
Môi trường làm việc trẻ trung,năng động,nhiều cơ hội phát triển
Thưởng tháng 13,các ngày lễ,tết..
Digital Marketing
Business Marketing
Content Marketing
Marketing Planning
Marketing Strategy

QA Assistant Manager

CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 2 người
2 năm kinh nghiệm
Đồng Nai
Đăng tuyển ngày 22/08/2023

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

- Comply with the company's regulations on working time and rest time; regulations on personal hygiene when working in workshops and other relevant regulations. 

Tuân thủ các quy định của công ty về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; quy định về vệ sinh cá nhân khi làm việc trong xưởng và các quy định khác liên quan

- Understand, interpret and implement quality assurance standards and procedures.

Hiểu, giải thích và thực hiện các tiêu chuẩn và quy trình đảm bảo chất lượng

- Evaluate adequacy of quality assurance standards. Review the implementation and efficiency of quality and inspection system.

Đánh giá sự đầy đủ của các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng. Xem xét việc thực hiện và hiệu quả của chất lượng và hệ thống kiểm tra.

- Handle Analytical Lab, Packaging Lab, Issue Lab etc… Review and improve laboratory standard operating procedures.

Quản lý phòng thí nghiệm phân tích, phòng thí nghiệm đóng gói, phòng thí nghiệm. Xem xét và cải thiện quy trình vận hành tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm.

- Devise sampling procedures and directions for recording and reporting quality data.

Đưa ra các quy trình và hướng dẫn lấy mẫu để ghi lại và báo cáo dữ liệu chất lượng.

- Plan, conduct and monitor testing and inspection of materials and products to ensure finished product quality.

Lập kế hoạch, tiến hành và giám sát kiểm tra và kiểm tra vật liệu và sản phẩm để đảm bảo chất lượng thành phẩm.

- Document internal audits and other quality assurance activities.

Tài liệu kiểm toán nội bộ và các hoạt động đảm bảo chất lượng khác.

- Investigate customer complaints and non-conformance issues. Develop, recommend and monitor corrective and preventive action.

Điều tra các khiếu nại của khách hàng và các vấn đề không phù hợp. Phát triển, đề xuất và giám sát các hành động khắc phục và phòng ngừa.

- Collect and compile statistical quality data. Prepare reports to communicate outcomes of quality activities. Analyze data to identify areas for improvement in the quality system.

Thu thập và tổng hợp dữ liệu chất lượng thống kê. Chuẩn bị báo cáo để truyền đạt kết quả của các hoạt động chất lượng. Phân tích dữ liệu để xác định các khu vực cần cải thiện trong hệ thống chất lượng.

- Perform other tasks assigned by IQ Manager.

Thực hiện các công việc khác được chỉ định bởi trưởng bộ phận IQ.

Kỹ năng

Food Quality

Yêu cầu

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thực Phẩm và vị trí tương đương 2-5 năm

- Giao tiếp tiếng Anh tốt và sử dụng Microsoft Office

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

Đồng Nai
1-50 nhân viên