Dye Lab Supervisor (Textile/thread industry)

GS Executive Search
1300 - 1400 USD
Ho Chi Minh City, Vietnam
Toàn thời gian
Đăng tuyển ngày 15/09/2021

Mô tả công việc

- To supervise all the Dyelab team of strictly following Company Health and Safety regulations/ Giám sát tất cả đội Dye Lab tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Công ty về An toàn và Sức khỏe.

- To carry out the audit activities in Dyelab for H&S and Quality systems (related to Dyelab operations) Thực hiện các hoạt động đánh giá trong Dye Lab về hệ thống H&S và Chất lượng (liên quan đến hoạt động Dye Lab)

- To maintain high standards for Dyelab housekeeping. Để duy trì tiêu chuẩn về vệ sinh trong Dye Lab.

Main Responsibility Trách nhiệm chính :

- To assist Dyelab manager in supervising Dyelab team and handling all color recipe formulation, new color development, sample orders, etc, targeted to achieve KPI (s) being set up for Dyelab Hỗ trợ Trưởng Phòng Dye Lab giám sát nhóm và xử lý tất cả các công thức pha màu, phát triển màu mới, đơn đặt hàng mẫu, ..., nhằm đạt được KPI đang được thiết lập cho Dye Lab

- To ensure all activities relating to DTM, Samples orders, colour matching, sample preparation and machinery operations are adequately resourced during shift so that Service Lead Time (SLT) performances are optimised. Đảm bảo tất cả các hoạt động liên quan đến DTM, Đơn đặt hàng mẫu, đối sánh màu, chuẩn bị mẫu và vận hành máy móc được cung cấp đầy đủ nguồn lực trong ca làm việc để tối ưu hóa hiệu suất SLT

- To supervise and ensure efficient processing for all DTM, SW , small orders, new color development , etc requests on daily basis Giám sát và đảm bảo xử lý hiệu quả tất cả các yêu cầu DTM, SW, đơn đặt hàng nhỏ, phát triển màu mới,… hàng ngày

- To supervise and monitor team working allocation and workflow with the target of maximising operational efficiency and effectiveness and identify gaps in technical capability. Giám sát và theo dõi sự phân bổ và quy trình làm việc của nhóm với mục tiêu tối đa hóa hiệu suất và hiệu quả hoạt động và xác định những lỗ hổng trong năng lực kỹ thuật.

- To cooperate closely with dyehouse in achieving high RFT in Lab-to-Bulk and color pass/fail monitoring Hợp tác chặt chẽ với Phòng nhuộm để đạt được RFT cao trong Lab-to-Bulk và giám sát màu sắc đạt / không đạt

- To monitor Dyelab Operation following KPI performance set up. Giám sát hoạt động trong phòng Dye Lab sau khi thiết lập hiệu suất KPI.

Yêu cầu

College/University graduate Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng

- Certificate with relation to textile and colour physics subject and have at least 1-2 year working experience in textile industry, thread industry is preferable Có chứng chỉ liên quan đến ngành dệt may và vật lý màu và có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dệt may, ưu tiên ngành sợi chỉ

- Pass in Color Munsell Tests for Color Formulation team Đạt Bài kiểm tra Munsell Màu trong nhóm tạo công thức màu

- Good technical knowledge of dyeing methods, dyestuffs and auxiliary chemicals. Nắm vững kiến thức kỹ thuật về các phương pháp nhuộm, thuốc nhuộm và hóa chất phụ trợ. 

- Fluent English speaking in working areas is preferable Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp là 1 lợi thế

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự

Công việc tương tự

ECOMMED logo

Nhân viên Thiết kế dựng phim

ECOMMED

8 - 12 triệu VND

ST Solutions Co.Ltd logo

Backend Developer

ST Solutions Co.Ltd

12 - 16 triệu VND

Check Production logo

Test Post Job

Check Production

Thỏa thuận

GS Executive Search logo

Air Freight Manager (Logistic Company)

GS Executive Search

2000 - 2500 USD

GS Executive Search logo

Short Video Operations Manager-Author Service

GS Executive Search

Thỏa thuận

Trường Hermann Gmeiner Hà Nội logo

Giáo viên dạy mỹ thuật

Trường Hermann Gmeiner Hà Nội

Thỏa thuận