Thỏa thuận Người Sử dụng https://freec.asia/

1. CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN (ACCEPT THE TERMS)

Đây là một thoả thuận (“Thoả thuận”) giữa người sử dụng https://freec.asia/ / ứng dụng FreeC (“Người Sử Dụng”) và Công ty TNHH Freecracy Việt Nam (“Công ty”) có trụ sở chính tại Tòa nhà The Sun, Số 8, Đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thoả thuận này quy định việc truy cập và sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua trang web hoặc ứng dụng nêu tại địa chỉ https://freec.asia/ (“Trang Web của Công ty”), bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các dịch vụ do Công ty cung cấp tùy từng thời điểm (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”). BẰNG CÁCH BẤM VÀO MỤC “CHẤP THUẬN” TRÊN TRANG ĐĂNG KÝ, QUÝ VỊ KHẲNG ĐỊNH RẰNG QUÝ VỊ ĐỦ 18 TUỔI VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THOẢ THUẬN NÀY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THOẢ THUẬN NÀY, XIN VUI LÒNG BẤM VÀO MỤC “KHÔNG CHẤP THUẬN” VÀ KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

This is an agreement ("Agreement") between the user https://freec.asia/ / FreeC application ("User") and Freecracy Vietnam Ltd. ("the Company") is headquartered at The Sun Tower, No.8, Street 66, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. This Agreement governs access to and use of all services provided by or through the website or application located at https://freec.asia/ ("Company Website"), including but not limited to all services provided by the Company from time to time (hereinafter collectively referred to as the "Services").BY CLICKING "ACCEPTANCE" ON THE REGISTRATION PAGE, YOU MAKE SURE THAT YOU ARE 18 YEARS AGE AND AGREE UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, PLEASE CLICK THE "DO NOT ACCEPT" AND DO NOT ACCESS OR USE THE SERVICES.

2. NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG (REGISTRATION OBLIGATIONS OF USERS)

Người sử dụng đồng ý cung cấp các thông tin hiện thời, hoàn chỉnh và chính xác khi được yêu cầu trong quá trình đăng ký và sử dụng Dịch vụ và cập nhật những thông tin đó kịp thời, hoàn chỉnh và chính xác (“Thông tin Đăng ký”). Tên tài khoản và mã truy cập của Người Sử Dụng cần thiết để Người Sử Dụng có thể truy cập sẽ được chuyển tới Người Sử Dụng thông qua e-mail sau khi Người Sử Dụng hoàn tất việc cung cấp Thông tin Đăng ký và chấp thuận các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này. Người Sử Dụng có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật của tên tài khoản và mã truy cập của mình và có trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả những giao dịch phát sinh từ việc Người Sử Dụng truy cập vào tài khoản và mã truy cập đó và bất kỳ và tất cả các hậu quả từ việc sử dụng hoặc lạm dụng tên tài khoản và mã truy cập đó. Người Sử dụng đồng ý thông báo cho Công ty ngay lập tức bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp tài khoản và mã truy cập hoặc bất kỳ việc vi phạm an ninh nào liên quan đến Dịch vụ mà Người sử dụng biết được.

The User agrees to provide current, complete and accurate information when required during the registration and use of the Service and update such information promptly, completely and accurately (“Notice Registration Information”). The User's username and access code necessary for the User to access will be forwarded to the User via e-mail after the User has completed providing the Registration and Approval Information. terms and conditions of this Agreement. You are obligated to maintain the confidentiality of your account name and access code and are responsible for any and all transactions resulting from your access to your account and access code and any and all consequences of the use or abuse of that account name and access code. The User agrees to notify the Company immediately of any illegal use of the account and access code or any breach of security related to the Service of which the User is aware.

3. DỊCH VỤ (freec.asia) CHỈ LÀ MỘT NƠI GIAO DỊCH (SERVICES (freec.asia) IS JUST A TRADING PLACE)

Cần phải hiểu là https://freec.asia/ / ứng dụng FreeC chỉ là một nơi để giới thiệu Khách hàng hoặc người sử dụng khác cho Công ty và là nơi để Khách hàng hoặc người sử dụng khác mua hoặc sử dụng dịch vụ của Công ty. Trong bất cứ trường hợp nào, Công ty cũng không được hiểu là người sử dụng hoặc người mua dịch vụ trong các giao dịch trên Trang Web của Công ty.

It should be understood that the Freefreec.asia/ / FreeC application is just a place to introduce Customers or other users to the Company and a place for Customers or other users to buy or use the service of the company. Under no circumstances shall the Company be construed as a user or buyer of services in transactions on the Company's Website.

4. CHẾ ĐỘ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN (SECURITY OF PERSONAL INFORMATION)

Tuỳ thuộc vào chế độ bảo mật của Công ty, Công ty sẽ tiết lộ cho bên thứ ba về Thông tin Đăng ký của Người Sử Dụng hoặc các dữ liệu có liên quan với điều kiện là những thông tin này sẽ KHÔNG bao gồm những thông tin cá nhân ngoại trừ trường hợp được uỷ quyền cụ thể của Người Sử Dụng hoặc với một sự tin tưởng rằng những hành động đó là cần thiết, hợp lý nhằm tuân thủ luật pháp, trình tự pháp luật, thực thi Thoả thuận này hoặc trong những hoàn cảnh khác được quy định tại Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân của Công ty được sửa đổi tuỳ từng thời điểm.

Subject to the Company's privacy policy, the Company will disclose to the third party User Registration Information or related data provided that such information will NOT include personal information except to the extent specifically authorized by the User or with a belief that such actions are necessary, reasonable to comply with the law, legal order, enforcement of this Agreement or in other circumstances defined in the Company's Privacy Policy, which is amended from time to time.

5. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG (PROVISIONS FOR USERS)

Người Sử Dụng cam kết và bảo đảm rằng Người Sử Dụng sẽ không đưa lên hay truyền, phân phối hoặc nói cách khác công bố thông qua Dịch vụ bất kỳ những thông tin hay tài liệu mà: (1) hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ Người Sử Dụng nào khác sử dụng và hưởng Dịch vụ; (2) trái pháp luật có tính chất đe doạ, lạm dụng, gây nổi loạn, bôi nhọ, nói xấu, làm phiền, xảo trá, gây hận thù, có thể bị phản đối về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc một phương diện khác, tục tĩu, khiêu dâm, có tính chất gây gổ, thiếu tôn trọng, có tính chất kích dục hoặc sỗ sàng; (3) tạo nên hoặc khuyến khích các hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật; (4) vi phạm, đánh cắp hoặc xâm phạm các quyền của bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế, các quyền về bảo hộ tính riêng tư hay công cộng hoặc bất kỳ một quyền sở hữu nào khác; (5) có chứa vi-rút hoặc các thành phần, tệp dữ liệu hoặc chương trình có hại khác nhằm mục đích làm gián đoạn, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của bất kỳ một phần mềm máy tính nào hoặc phần cứng hoặc các thiết bị viễn thông; (6) Người Sử Dụng không có các quyền và giấy phép (license) cần thiết để phổ biến theo luật hoặc theo quan hệ hợp đồng hoặc uỷ thác (ví dụ như là các thông tin nội bộ, các thông tin độc quyền và bí mật); và (7) các quảng cáo, tài liệu khuyến mãi, “junk mail” “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes” trái phép, hoặc bất kỳ một hình thức lôi kéo trái phép nào khác; hoặc (8) vi phạm hoặc chứa đựng hay bao gồm những chỉ dẫn hay tuyên bố sai sự thật hoặc có tính chất lừa dối.

You undertake and warrant that you will not post, transmit, distribute or otherwise make available through the Service any information or material that: (1) restricts or prevents any any other User using and enjoying the Service; (2) unlawful, threatening, abusive, rebellious, libelous, defamatory, disturbing, treacherous, hateful behavior that may be subject to racial, ethical or one-sided opposition otherwise, is obscene, pornographic, aggressive, disrespectful, sexually suggestive or ready; (3) create or encourage criminal or legal acts; (4) violate, steal or infringe on third party rights including but not limited to copyright, trademark, patent, privacy or publicity rights or any right of ownership any other; (5) contain viruses or other harmful components, data files or programs intended to disrupt, circumvent or restrict the functionality of any computer software or hardware or telecommunication equipment; (6) The User does not have the rights and licenses necessary to disseminate by law or under contractual or fiduciary relationships (such as internal information, proprietary and confidential information). confidential); and (7) unauthorized advertisements, promotional materials, "junk mail", "chain letters", "chain letters", "pyramid schemes", or any other forms of illegal manipulation; or (8) violate or contain or include false or deceptive instructions or statements.

Người Sử Dụng cam kết và bảo đảm sẽ không: (1) can thiệp vào hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch vụ hoặc không tuân thủ theo bất kỳ một yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng liên kết với Dịch vụ; (2) truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính khác thông qua Dịch vụ; (3) phá huỷ các giao dịch thông thường hoặc các hành vi khác có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thực hiện các giao dịch thông thường của những Người Sử Dụng khác; (4) gây phiền toái cho những Người Sử Dụng khác; (5) thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân về những Người Sử Dụng khác vượt ra ngoài phạm vi cần thiết cho việc sử dụng Dịch vụ; hoặc (6) mạo nhận bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở Công ty.

You undertake and warrant that you will not: (1) interfere with or disrupt the Service or servers or networks linked to the Service or fail to comply with any requirements, procedures, policies or the rules of the network associated with the Service; (2) unauthorized access to other computer systems through the Service; (3) destroying normal transactions or other acts that negatively affect the User's ability to conduct normal transactions; (4) annoying other Users; (5) collect and store personal information about other Users beyond the scope necessary to use the Services; or (6) impersonate any person or entity including but not limited to the Company.

Người Sử Dụng sẽ giữ bí mật và sẽ không tiết lộ, truyền tải, sử dụng hoặc khai thác tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, danh sách, phí và các thông tin về giá cả của cá nhân và công ty hoặc các thông tin khác liên quan đến hoặc được cung cấp bởi những Người Sử Dụng khác, nhà quảng cáo hoặc công ty thành viên liên quan đến Dịch vụ ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện và hoàn thành các giao dịch thiện chí thông qua Dịch vụ với danh nghĩa của chính Người Sử Dụng theo Thoả thuận này. Không giới hạn bởi những điều nói trên, trong bất cứ trường hợp nào, Người Sử Dụng sẽ không được thu thập, lưu trữ, trích xuất, bán, chuyển giao, tiết lộ, tập hợp e-mail hoặc thông tin của những Người Sử Dụng khác thông qua Dịch vụ.

Users will keep it confidential and will not disclose, transmit, use or exploit your name, address, telephone number, e-mail address, list, fees and personal pricing information and company or other information related to or provided by other Users, advertisers or affiliates related to the Service except as necessary to make and complete transactions goodwill through the Service in the name of the User itself under this Agreement. Without limiting the foregoing, the User shall not collect, store, extract, sell, transfer, disclose, assemble e-mail or information of the User under any circumstances. Other Use via the Service.

6. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ (MODIFICATION OF SERVICE)

Tuỳ từng thời điểm hoặc tại bất kỳ thời điểm nào, Công ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, chấm dứt, tạm thời hoặc lâu dài, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ), bất kể là có hay không có thông báo. Người sử dụng đồng ý rằng, Công ty sẽ không có trách nhiệm đối với Người Sử Dụng hoặc bất kỳ một bên thứ ba nào về bất kỳ sự sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt Dịch vụ.

From time to time or at any time, the Company reserves the right to adjust, terminate, temporarily or permanently, the Service (or any part of the Service), whether or not there is notification. The User agrees that the Company will not be liable to User or any third party for any modification, suspension or termination of the Service.

7. CHẤM DỨT (TERMINATION)

Tại bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo cho Người Sử Dụng, Công ty cũng có thể chấm dứt một phần hay tất cả Dịch vụ hoặc hạn chế sử dụng toàn bộ hay một phần Dịch vụ với lý do Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này; hoặc nếu Công ty tự quyết định và phán quyết rằng việc chấm dứt sử dụng Dịch vụ của Người Sử Dụng Dịch vụ là cần thiết vì lý do an ninh hoặc vì lý do duy trì sự hoạt động liên tục của Dịch vụ; hoặc việc Người Sử Dụng sử dụng Dịch vụ hoặc Trang Web của Công ty không vì các mục đích kinh doanh hợp pháp, hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Người Sử Dụng vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật quốc tế; hoặc nếu Công ty nhận được thông tin rằng Dịch vụ hoặc việc sử dụng Dịch vụ của Người Sử Dụng (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) có thể xâm phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào. Tại bất kỳ thời điểm nào và theo ý kiến riêng của mình, Công ty cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bất kể là có thông báo hay không. Người Sử Dụng đồng ý rằng việc truy cập Dịch vụ của Người Sử Dụng có thể bị chấm dứt mà không cần phải thông báo trước, và thừa nhận rằng Công ty có thể ngay lập tức ngưng hoặc xoá Trang Web của Công ty hoặc và tất cả các thông tin và tệp dữ liệu liên quan trong Trang Web của Công ty và/hoặc ngăn cản bất kỳ việc truy cập sau này vào các tệp dữ liệu hoặc Dịch vụ. Người Sử Dụng đồng ý thêm rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người Sử Dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt truy cập vào Dịch vụ của Người Sử Dụng.

At any time and without notice to the User, the Company may also terminate part or all of the Services or restrict the use of all or part of the Services on the grounds that the User violates any provision of this Agreement; or if the Company determines and determines that termination of the Service's use of the Services by the User is necessary for security reasons or for sustaining the continuous operation of the Service; or the User's use of the Services or the Company's Website is not for legitimate business purposes, or the User's use of the Services violates Vietnamese or international law; or if Company receives information that the Services or the use of the Services by Users (or any part of the Services) may infringe the rights of any third party. At any time and in its sole discretion, the Company may discontinue providing the Services or any part of the Services, whether or not notified. You agree that your access to the Services may be terminated without prior notice, and acknowledge that the Company may immediately suspend or delete the Company's Website or and all both relevant information and data files on the Company's Website and / or prevent any future access to such data files or Services. User further agrees that Company will not be liable to User or any third party for terminating access to User's Services.

CÔNG TY KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC XOÁ BỎ BẤT KỲ TỆP DỮ LIỆU, TÀI LIỆU ĐI KÈM, THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ HẬU QUẢ NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC QUYẾT ĐỊNH HUỶ BỎ DỊCH VỤ HOẶC CHẤM DỨT THOẢ THUẬN NÀY CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG.

THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR DELETING ANY DATA SHEET, DOCUMENTATION, INFORMATION, CONTENT OR ANY OTHER CONSEQUENTIAL ARISING OUT OF THE DECISION TO DISCARD THE SERVICES OR TERMINATE THIS AGREEMENT USER'S.

8. KẾT NỐI VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC (CONNECTING TO OTHER WEBSITES)

Trang Web của Công ty có thể chứa đựng những kết nối (links) tới các trang web hay các tài nguyên web khác trên toàn thế giới (WWW). Do Công ty không kiểm soát những trang web và tài nguyên đó, nên Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty không có trách nhiệm đối với sự hiện hữu của trang web và tài nguyên đó, không xác nhận hay không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác có trên các trang web hay tài nguyên đó.

The Company's Website may contain links (links) to other websites or web resources worldwide (WWW). Because the Company does not control such sites and resources, the User acknowledges and agrees that the Company has no responsibility for the existence of such web sites and resources, without endorsement or liability and is not responsible for any content, advertisements, products or other materials contained on such websites or resources.

9. BẢO ĐẢM (GUARANTEE)

Người Sử Dụng đồng ý bảo đảm và giữ cho Công ty, công ty mẹ, các chi nhánh, công ty thành viên, cán bộ, giám đốc, người lao động, người kế thừa và người được chuyển nhượng, đại lý, bên cấp lixăng, người đồng sở hữu nhãn hiệu hoặc các đối tác khác khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả chi phí hợp lý trả cho luật sư, của bất kỳ bên thứ ba nào vì lý do hay phát sinh từ việc Người Sử Dụng truy cập và sử dụng Dịch vụ, việc Người Sử dụng vi phạm Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào, bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ, của bất kỳ người hay thực thể nào.

The User agrees to warrant and hold the Company, the parent company, its subsidiaries, affiliates, officers, directors, employees, successors and assigns, agents and licensors, co-owner of a trademark or other partners from any claim or claim, including reasonable expenses paid to attorneys, by any third party for reasons or arising from User accesses and uses the Service, User's breach of this Agreement or breach of any rights, including intellectual property rights, of any person or entity.

10. THÔNG BÁO (NOTICE)

Các tuyên bố, thông báo và các loại thông tin khác gửi đến Người Sử Dụng có thể được chuyển bằng thư, thư điện tử hoặc đưa vào tài khoản của Người Sử Dụng hoặc bằng các phương tiện hợp lý khác. Công ty cũng có thể đưa ra các thông báo về việc thay đổi Thoả thuận hoặc các vấn đề khác bằng cách đưa các thông báo hoặc các kết nối (links) tới các thông báo lên Trang Web của Công ty. Thông báo gửi đến Công ty có thể được chuyển bằng thư bưu điện tới địa chỉ: Công ty TNHH Freecracy Việt Nam, Tòa nhà The Sun, Số 8, Đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

The statements, notices and other types of information sent to the User may be transmitted by mail, email or posted to the User's account or by other reasonable means. The Company may also provide notices of changes to the Agreement or other matters by posting notices or links to notices on the Company's Website. Notice to the Company may be sent by post to the address: Freecracy Vietnam Co., Ltd., The Sun Building, No. 8, Street 66, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

11. CÁC QUYỀN SỞ HỮU (PROPRIETARY RIGHTS)

Người Sử Dụng thừa nhận và theo đây đồng ý rằng các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, ảnh, hình ảnh, đồ họa hoặc các tài liệu khác có trong các quảng cáo của nhà tài trợ hay chính bản thân Dịch vụ, được bảo hộ bởi luật pháp Việt nam và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, sáng chế hoặc các quyền độc quyền khác. Người Sử Dụng không thể làm, sử dụng, bán, sao chép, tái bản, phân phối, truyền bá hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các nội dung này, một phần hay toàn bộ, mà không có sự đồng ý trước của Công ty hoặc của nhà quảng cáo.

The User acknowledges and hereby agrees that the content, including but not limited to, text, software, music, audio, photos, images, graphics or other materials contained in advertisements The sponsor or the Service itself, is protected by Vietnamese and international laws regarding copyright, trademarks, service marks, inventions or other proprietary rights. User may not make, use, sell, copy, reproduce, distribute, disseminate or create derivative works of these contents, in whole or in part, without prior consent of the Company or the advertiser.

12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM (LIMITATION OF LIABILITY)

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CÓ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, BẤT KỂ LÀ GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP, KHÔNG CỐ Ý, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

IN ANY CASE THE COMPANY WILL NOT BE LIABLE OR RESPONSIBLE FOR THE USE OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DAMAGES, ANY INDIRECT, DIRECT, UNVOLUNTARY, UNIQUE OR OBTAINED BY, ARISING OUT OF USING OR CANNOT USING THE SERVICE

13. KHƯỚC TỪ CÁC BẢO ĐẢM (DISCLAIMER OF WARRANTIES )

DỊCH VỤ, BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG, PHẦN MỀM, CÁC CHỨC NĂNG, TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN SẴN CÓ HOẶC TRUY CẬP ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ, ĐƯỢC CUNG CẤP VỚI “TÌNH TRẠNG HIỆN CÓ”. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN BẢO ĐẢM HAY CAM KẾT, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA DỊCH VỤ HOẶC CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN VÀ CÁC CHỨC NĂNG CÓ KHẢ NĂNG TRUY CẬP BẰNG PHẦN MỀM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN HOẶC ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA DỊCH VỤ, ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ HOẶC LIÊN KẾT SIÊU VĂN BẢN TỚI CÁC BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ VI PHẠM AN NINH LIÊN QUAN TỚI VIỆC TRUYỀN CÁC THÔNG TIN NHẠY CẢM THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI. CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

THE SERVICE, INCLUDING ALL CONTENT, SOFTWARE, FUNCTIONS, DOCUMENTS AND INFORMATION AVAILABLE OR ACCESS THROUGH THE SERVICE, PROVIDED WITH THE "EXISTING STATUS". TO THE 5 EXTENT PERMITTED BY LAW, COMPANY AND ITS SUBSIDIARY WARRANTIES OR COMMITMENTS, UNDER ANY KIND, FOR THE CONTENT OF THE SERVICES OR POSSIBLE DOCUMENTS, INFORMATION AND FUNCTIONS ACCESS WITH THE SOFTWARE USED ON OR ACCESSED THROUGH THE SERVICE, FOR ANY PRODUCTS OR SERVICES OR SUPER-WRITTEN LINKS TO THIRD PARTIES OR ANY SECURITY VIOLATIONS RELATED TO TRANSFER SENSIONAL INFORMATION THROUGH THE SERVICE OR ANY WEBSITE IS CONNECTED. THE COMPANY AND ITS AFFILIATES WAIVE ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

14. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (OTHER ISSUES)

Thoả thuận này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào liên quan đến Thoả thuận này giữa Công ty và Người Sử Dụng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua đàm phán thiện chí giữa các bên. Trong trường hợp việc đàm phán không thành, các bên có thể yêu cầu toà án có thẩm quyền của Việt nam giải quyết. Việc Công ty không thực thi hay thi hành bất kỳ quyền hay một điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự khước từ đối với chính quyền hay điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này không có hiệu lực thi hành, điều khoản đó sẽ được điều chỉnh cần thiết để nó trở nên có hiệu lực. Trong bất kỳ trường hợp nào, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Thoả thuận này tạo thành thỏa thuận tổng thể giữa Công ty và Người Sử Dụng liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của Người sử dụng.

This agreement is governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam. Any disputes or claims related to this Agreement between the Company and the Users will be resolved first through good faith negotiations between the parties. In case of unsuccessful negotiation, the parties may request the competent court of Vietnam to resolve. The Company's failure to enforce or enforce any right or provision of this Agreement will not constitute a waiver of such government or provision. If any provision of this Agreement is not enforceable, that provision will be modified as necessary so that it becomes effective. In any case, the remaining terms will remain in effect. This agreement constitutes the overall agreement between the Company and the User regarding access to and use of the Services by the User.