QUY TẮC BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA FREEC
Privacy Policy of FREEC

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

Công ty TNHH Freecracy Việt Nam (“FreeC”) thật sự tôn trọng sự riêng tư của quý vị. Chúng tôi hiểu rằng khi quý vị chọn chúng tôi để cung cấp những thông tin về quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị có nghĩa là quý vị đã tin tưởng chúng tôi. Do đó, FreeC đã ban hành Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân để thể hiện sự tôn trọng của công ty chúng tôi đối với những thông tin cá nhân của quý vị và bảo vệ những thông tin đó. Trong Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân này, tất cả những dịch vụ hiện có trên các trang Web và ứng dụng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn như: https://freecracy.com/, https://freec.asia/, ứng dụng FreeC hoặc những trang Web, ứng dụng khác được phát triển bởi FreeC, được gọi chung là “Dịch vụ”.

Freecracy Vietnam Co., Ltd ("FreeC") truly respects your privacy. We understand that when you choose us to provide information about you or your business, you trust us. As such, FreeC has issued a Privacy Policy to show our company's respect for your personal information and protect it. In this Privacy Policy, all services available on our Web sites and applications, including but not limited to: https://freecracy.com/, https: // freec.asia/, FreeC applications, or other Web sites and applications developed by FreeC, are collectively referred to as the "Services".

2. THÔNG TIN DO CHÚNG TÔI THU THẬP (INFORMATION WE COLLECT)

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân để tạo điều kiện cho quý vị có thể sử dụng Dịch vụ một cách suôn sẻ, có hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của quý vị. Các thông tin này cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ và các tiện ích đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý vị, cá thể hóa Dịch vụ của chúng tôi để quý vị có thể sử dụng dễ dàng hơn. Thông qua quá trình đăng ký trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập rất nhiều thông tin của quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị, các thông tin này có thể bao gồm (trong số các thông tin khác) tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, mã bưu điện, nghề nghiệp, ngành nghề, sở thích cá nhân, Mã truy cập, Tên người sử dụng và mật khẩu. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu và thu thập các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và các thông tin tài chính ví dụ như tên công ty và loại hình, tên người đại diện đăng ký thay mặt cho công ty, doanh số hàng năm, số thẻ tín dụng hay các thông tin doanh nghiệp và tài chính khác.

We collect personal information to enable you to use the Service smoothly, efficiently, and in accordance with your needs. This information allows us to provide services and utilities that best meet your needs, personalize our Services so you can use them more easily. Through the online registration process, we may collect a lot of information about you or your business, which may include (among other things) your name, email address, date of birth, gender, postal code, occupation, industry, personal interests, Access Code, Username and Password. We may also request and collect business-related information and financial information such as company name and type, name of the representative registered on behalf of the company, annual sales. , credit card numbers or other business and financial information.

3. SỬ DỤNG VÀ THEO DÕI GIAO DỊCH (USE AND TRACKING TRANSACTION

Cho dù quý vị có đăng ký Dịch vụ hay không thì trong khi quý vị đang trên các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động ghi lại những thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của quý vị. Thông tin này (trong số các thông tin khác) có thể bao gồm dữ liệu URL, dữ liệu trình duyệt, địa chỉ IP của người sử dụng, những file đã được tải về hoặc xem bởi người sử dụng, đường dẫn của người sử dụng thông qua trang web. Chúng tôi cũng có thể theo dõi việc sử dụng thông qua những 2 cookie. Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được viết trên ổ đĩa cứng của người sử dụng. Những cookie có thể được sử dụng (trong số các chức năng khác) để cho phép kết nối tự động và chứa thông tin như tên truy cập hoặc những thông tin khác về những ưu tiên hoặc việc sử dụng Internet. Chúng tôi có thể lưu những thông tin đã gửi tới hoặc đưa lên Dịch vụ trong một khoảng thời gian hợp lý. Chúng tôi có thể thu thập những thư từ gửi cho chúng tôi, ví dụ như email hoặc thư. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về những giao dịch của từng người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến các hành vi hay ứng xử của một người sử dụng trên các trang web, ứng dụng của chúng tôi và trên Dịch vụ.

Whether you sign up for the Service or not, while you are on our websites or applications, we will automatically record information regarding your use of the Service. This information (among others) may include URL data, browser data, user IP addresses, files that have been downloaded or viewed by the user, and the user's path. Use via the website. We may also track usage through cookies. A cookie is a small data file written on the user's hard drive. Cookies may be used (among other functions) to allow automatic connections and contain information such as usernames or other information about Internet preferences or usage. We may store information submitted to or posted to the Services for a reasonable period of time. We may collect correspondence sent to us, such as email or mail. We also collect information about each user's transactions. We may also collect information regarding the conduct or behaviour of a user on our websites, applications and on the Services.

4. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP (HOW TO USE THE COLLECTED INFORMATION)

FreeC có thể sử dụng thông tin người sử dụng để phát triển việc quảng cáo và tiếp thị của mình (bao gồm, nhưng không giới hạn việc tiếp thị trực tiếp những hàng hoá và dịch vụ mà quý vị trưng bày trên Dịch vụ tới bên thứ ba), để phân tích thống kê việc sử dụng Dịch vụ, để cải tiến nội dung và các dịch vụ, và để cá thể hóa nội dung và cách trình bày của Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin người sử dụng như một phương tiện để truyền tải tin tức (bao gồm cả các chiến dịch xúc tiến cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi), việc này có thể mang lại lợi ích cho quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin về công ty của quý vị để cung cấp dữ liệu mà các dữ liệu này, trong một số trường hợp, phục vụ lợi ích của quý vị hoặc doanh nghiệp của quý vị, ví dụ như các tít quảng cáo (banner) các dịch vụ mới hoặc chiến dịch khuyến mãi nhằm mục đích cụ thể. Để thực hiện việc đó, chúng tôi có thể kết hợp các thông tin thu thập được từ doanh nghiệp của quý vị với các thông tin khác thu thập từ các đối tác của chúng tôi hoặc có được từ các cơ sở dữ liệu công cộng hoặc cá nhân, và sử dụng và công bố những thông tin kết hợp đó với cùng cách thức và cho cùng mục đích như trường hợp chúng tôi sử dụng các thông tin được thu thông qua việc sử dụng Dịch vụ của doanh nghiệp của quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email, địa chỉ thư bưu điện hoặc số điện thoại để liên hệ với người sử dụng liên quan đến các vấn đề về quản trị, dịch vụ khách hàng, tính phí, thu phí và các vấn đề tương tự.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được từ người sử dụng, và những thông tin khác từ những hoạt động ở hiện tại và quá khứ của người sử dụng trên Dịch vụ để phát hiện gian lận, quản lý rủi ro tín dụng, giải quyết tranh chấp, xử lý các trục trặc và thực thi Thỏa thuận Người Sử Dụng tương ứng và các điều khoản và điều kiện khác của Dịch vụ.

FreeC may use information of user to develop our advertising and marketing (including, but not limited to, direct marketing of the goods and services that you display on the Service to third), to statistically analyze the use of the Service, to improve the content and services, and to personalize the content and presentation of the Service. We may also use information of user as a means of transmitting news (including promotional campaigns for our products and services), which may be beneficial to you or your business. We use information about your company to 3 provide data that, in some cases, is in your or your business's interests, such as advertisements (banner) of new services or promotional campaigns with specific purposes. To do that, we may combine the information collected from your business with other information collected from our partners or obtained from public databases or personally, and use and disclose such combined information in the same manner and for the same purpose as we use the information collected through your use of the Services by your business. We may use your email address, postal address or telephone number to contact users regarding administrative issues, customer service, charge, fee and other issues the same and similar.

We may use information collected from users, and other information from current and past activities of users on the Service to detect fraud, manage credit risks, resolve disputes, resolve problems and enforce the corresponding User Agreement and other terms and conditions of the Service.

5. TIẾT LỘ CHO CÁC BÊN THỨ BA (DISCLOSURE TO THIRD PARTIES)

FreeC có thể tiết lộ thông tin người sử dụng cho nhà quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác nhằm tiếp thị, xúc tiến kinh doanh hoặc những mục đích khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin người sử dụng cho những đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ là những công ty hỗ trợ cho FreeC cung cấp Dịch vụ cho quý vị, và việc họ truy cập vào các thông tin người sử dụng là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho quý vị. Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ (trong số những chức năng khác) trong việc xử lý dữ liệu, hoàn tất các giao dịch tài chính và duy trì mức độ kiểm kê trên web hoặc ứng dụng. Các đối tác kinh doanh của chúng tôi là các bên thứ ba hỗ trợ FreeC trong việc chào hàng tới quý vị các sản phẩm mà FreeC tin là hữu ích cho quý vị. Các đối tác kinh doanh (không phải là những nhà cung cấp dịch vụ) có thể sử dụng thông tin người sử dụng cho việc tiếp thị, quảng cáo và những mục đích khác, tuỳ thuộc vào quy tắc bảo mật thông tin cá nhân của họ.

FreeC may disclose user information to advertisers or other third parties for marketing, business promotion or other purposes. We may also share user information with our business partners and service providers. Service providers are companies that support FreeC to provide the Services to you, and their access to user information is necessary to provide services to you. The service provider assists (among other functions) in processing data, completing financial transactions and maintaining an inventory level on the web or application. Our business partners are third parties that support FreeC in offering to you products that FreeC believes are useful to you. Business partners (other than service providers) may use user information for marketing, advertising and other purposes, subject to the privacy rules of them.

6. AN NINH (SECURITY)

FreeC sử dụng nhiều biện pháp an ninh để bảo đảm sự bảo mật các thông tin mang tính cá nhân, ví dụ như bức tường lửa (firewalls) và hàng rào an toàn (“Secure Socket Layers - SSL”). Những thông tin người sử dụng cung cấp cho FreeC được lưu trữ trên những máy chủ được bảo đảm về an ninh. Tất nhiên không một thông tin nào được tải lên mạng Internet mà bảo đảm an toàn 100%, do đó FreeC không đảm bảo những thông tin của quý vị sẽ tuyệt đối an toàn. Quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những rủi ro của việc truyền dữ liệu trên hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ.

FreeC uses a variety of security measures to ensure the confidentiality of personal information, such as firewalls and security barriers ("Secure Socket Layers - SSL"). The user information provided to FreeC is stored on secured servers. Of course, no information is uploaded to the Internet and is 100% secure, so FreeC does not guarantee your information will be absolutely safe. You will be solely responsible for the risks of data transmission on or through the use of the Services.

7. THAY ĐỔI THÔNG TIN (CHANGE INFORMATION)

Sau khi đăng ký, một người sử dụng có thể xem xét, chỉnh sửa hoặc cập nhật những thông tin người sử dụng sau: Địa chỉ thư điện tử; địa chỉ, thành phố, bang, mã bưu điện, nước, số điện thoại và số fax; mật khẩu; và các thông tin khác được cung cấp. Nếu có bất kỳ sự thay đổi một thông tin nào trên đây, FreeC có thể theo dõi và lưu trữ những bản sao của những thông tin trước đó cũng như của những thông tin mới, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc làm như vậy.

After registration, a user may review, edit or update the following user information: Email address; address, city, state, zip code, country, phone number and fax number; password; and other information provided. If any of the above changes, FreeC may track and store copies of previous and new information, but is not obligated to do so.

8. CÁC TRANG WEB KHÁC VÀ CÁC BÊN THỨ BA (OTHER WEBSITE AND THIRD PARTY)

Quy tắc của chúng tôi chỉ điều chỉnh việc sử dụng và tiết lộ các thông tin mà chúng tôi thu thập. FreeC không kiểm soát và không có trách nhiệm trong việc bảo mật ở những trang web khác và các bên thứ ba mà quý vị kết nối từ trang web của chúng tôi.

Our rules only adjust the use and disclosure of the information we collect. FreeC has no control over and is not responsible for the privacy practices of other websites or third parties to which you connect from our website.

9. QUY ĐỊNH CHUNG (GENERAL RULES)

Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân này được coi là một phần và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Người Sử Dụng tương ứng của FreeC. FreeC bảo lưu quyền sửa đổi Quy tắc Bảo mật Thông tin Cá nhân này. Bất kỳ sự sửa đổi nào đối với Quy tắc này sẽ được thông báo trên các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Do đó, quý vị vui lòng kiểm tra định kỳ trang web hoặc ứng dụng này. Sử dụng những trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi đồng nghĩa với việc chấp thuận bất kỳ quy tắc hiện hành nào.

This Privacy Policy is considered to be part of and complies with the terms and conditions of the FreeC's respective User Agreement. FreeC reserves the right to amend this Privacy Statement. Any amendments to this Code will be posted on our websites or applications. Therefore, please check this website or application periodically. Use our websites or applications constitutes acceptance of any applicable rules

NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI HOẶC THẮC MẮC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN QUY TẮC NÀY VUI LÒNG GỬI EMAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ: [email protected] HOẶC GỬI THƯ ĐẾN: FreeC, TÒA NHÀ THE SUN, SỐ 8, ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

IF HAVE ANY QUESTIONS TO THIS RULE, PLEASE SEND EMAIL TO THE ADDRESS: [email protected] OR SEND A MAIL TO: FreeC, THE SUN BUILDING, NO.8, STREET 66, STREET Thao Dien , DISTRICT 2, HO CHI MINH CITY, VIETNAM.