Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

Marketing Communication Manager

Marketing Communication Manager

Hồ Chí Minh
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Mô tả công việc
About Marketing Communication Manager role: - Marketing Communication is responsible for creating interest and demand for Lien ‘A products through display Advertising, email, direct mail and presentation decks etc/ Quản lý Truyền Thông chịu trách nhiệm tạo nên sự quan tâm và nhu cầu về các sản phẩm của Liên Á thông qua việc hiển thị các hình ảnh quảng cảo, email, direct mail, trưng bày sản phẩm… - In addition, Marketing Communication is responsible for all conception and copywriting for all collateral pieces, advertising, direct mail, POP, etc./ Ngoài ra, Quản lý Truyền thông cũng có trách nhiệm về toàn bộ ý tưởng và nội dụng cho các chiến dịch, quảng cáo, direct mail.… - This person also acts as a gatekeeper to maintain a consistent company image, and positioning/ Vị trí này có vai trò kiểm soát trong việc duy trì tính thống nhất về hình ảnh và định vị thương hiệu. - He/she works with agencies/ in-house designers for conception and design, and coordinates the campaigns within the other marketing departments, especially with Channel Marketing and Sales to ensure a consistent lead generation program/ Vị trí này hợp tác với đối tác cung cấp dịch vụ/ nhân viên thiết kế nội bộ lên ý tưởng và thiết kế, điều phối cho các chiến dịch của phòng ban marketing, nhất là kênh Marketing & Sales để đảm bảo chương trình nhất quán. - He/ She is responsible for preparing a detailed annual budget and for tracking and maintaining the budget. PR and events are also part of the responsibilities/ Vị trí này chịu trách nhiệm chuẩn bị chi tiết ngân sách hằng năm, theo dõi và duy trì ngân sách. Và đồng thời chịu trách nhiệm phần hành về PR và tổ chức sự kiện. - Assume the role of brand champion and ensure all communications are on brand/ Đảm nhận vai trò dẫn dắt thương hiệu và quản lý truyền thông. - Liaising and building relationships with a range of stakeholders, e.g. customers, suppliers and colleagues/ Kết nối và xây dựng quan hệ với các đối tác chiến lược như khách hàng, nhà cung cấp và đồng nghiệp. - Developing advertising opportunities, which can involve placing adverts in national, specialist publications or on the radio (depending on the campaign)/ Phát triển các cơ hội quảng cáo, từ đó đề xuất các chương trình trên các ấn phẩm quốc gia, chuyên gia trong ngành hoặc trên kênh radio (phụ thuộc vào các chiến dịch quảng cáo) - Maintaining and building contacts with the media/ Duy trì và kết nối với phương tiện truyền thông. - Writing and distributing press releases/ Soạn thảo và phân phối các thông cáo báo chí. - Managing the production of marketing materials, including leaflets, posters and flyers - this can involve writing, proofreading copy, working with designers and printers/ Quản lý việc sản xuất các tài liệu tiếp thị, bao gồm leaflets, posters and flyers - liên quan đến soạn thảo, sao chép hiệu đính, làm việc với các nhà thiết kế và in ấn. - Arranging for the effective distribution of marketing materials/ Sắp xếp phân phối hiệu quả các tài liệu Marketing. - Evaluating marketing campaigns/ Đánh giá các chiến dịch Marketing. - Contributing to and developing long-term marketing plans and strategies/ Đóng góp và phát triển kế hoạch và chiến lược dài hạn phòng ban Marketing. - Assisting in the delivery of approved strategies/ Hỗ trợ cung cấp các chiến lược đã đã được phê duyệt - Managing budgets/ Quản lý ngân sách. - Responsible for the look and feel of showrooms, dealer’s stores/ Trách nhiệm về hình ảnh và trải nghiệm tại showroom và cửa hàng đại lý. - Be the contact person for any PR activities which involves the media/ Người đại diện cho các hoạt động PR khi làm việc với các truyền thông đa phương tiện.
Yêu cầu công việc
- Open-minded, energetic, progressive, initiative & result-oriented/ Cởi mở, nhiệt huyết, tiến bộ, chủ động và hướng đến kết quả. - Strong business mind-set/ Nền tảng tư duy kinh doanh - Excellent leadership & team management skill/ Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm hiệu quả - Creative and able to think out of the box/ Sáng tạo và tư duy đột phá - Detail oriented and hands on/ Chủ động công việc và hướng đến sự cụ thể - Good Project management skill/ Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả - Proficient in English/ Sử dụng Tiếng Anh thành thạo. * Nice -to have: - Flexibility & passion/ Linh hoạt và đam mê. - Ability to solve practical problems and carry out responsibilities under minimum supervision/ Khả năng giải quyết vấn đề thực tế và thực hiện trách nhiệm dưới sự quản lý. - Ability to work in a results orientated atmosphere to meet tight deadlines under constant pressure/ Khả năng làm việc trong môi trường hướng đến kết quả và đáp ứng các thời hạn công việc chặt chẽ dưới áp lực công việc.
Phúc lợi
- In accordance to Company's Policy (update soon!)
Địa điểm
181 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam
Lĩnh vực quan tâm
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Công việc tương tự

Vị trí đang mở

0

Blogs

0

Người theo dõi

0

1000  Nhân viên

-