7 jobs IT/Software in Hung Yen

Công ty Cổ phần Mavin Austfeed logo

Thực tập sinh QC

Công ty Cổ phần Mavin Austfeed

3 - 4 mil VND

N&V Bridge Co.,ltd logo

Nhân viên Giám Sát Kế Hoạch Quản Lý Chất Lượng

N&V Bridge Co.,ltd

900 - 1000 USD

N&V Bridge Co.,ltd logo

Nhân viên Quản Lý Chất Lượng Nhà Cung Cấp (QC)

N&V Bridge Co.,ltd

600 - 700 USD

N&V Bridge Co.,ltd logo

Kỹ Sư Cải Tiến Hệ Thống Sản Xuất - TLIP 2

N&V Bridge Co.,ltd

600 - 700 USD

N&V Bridge Co.,ltd logo

Kỹ Sư Hạ Tầng IT - TLIP 2

N&V Bridge Co.,ltd

600 - 700 USD

N&V Bridge Co.,ltd logo

Kỹ Sư Phát Triển Hệ Thống IT - TLIP 2

N&V Bridge Co.,ltd

600 - 700 USD

N&V Bridge Co.,ltd logo

Nhân Viên Kế Hoạch Kiểm Soát Chất Lượng - TLIP2

N&V Bridge Co.,ltd

480 - 500 USD

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search