Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

HR Manager

HR Manager

Hồ Chí Minh
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Mô tả công việc
- Plan for recruiting, training and developing human resources/ Lập kế hoạch hằng năm để tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. - Develop career development programs for company employees./ Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. - Develop promotion policies and personnel replacement./ Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Budget human resource/ Thiết lập ngân sách nguồn nhân sự. - Plan HR allocation to better serve the company's business strategy./ Hoạch định nguồn nhân lực nhầm phục vụ tốt cho chiến lược kinh doanh của công ty. - Develop salary regulations, incentives - stimulate employees to work, implement the regime for employees/ Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ của ngườ lao động. - Organize and perform administrative tasks according to the functions and tasks and at the request of Directors./ Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Giám đốc - Develop regulations and plans related to the use of company assets and equipment./ Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Develop a plan, organize and supervise the implementation of security order, labor safety, labor hygiene and fire prevention./ Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an toàn trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. - Research, draft and ratify the regulations applied in the Company, building the organizational structure of the company - the parts and organization of implementation. Proposing the organizational structure, executive apparatus of the Company. Establish a system of rules, procedures and regulations for the Company and monitor their compliance./ Nghiên cứu, soạn thảo và phê duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Thiết lập một hệ thống các quy tắc, thủ tục và quy định cho Công ty và giám sát sự tuân thủ của họ. - Advise the Board of Directors on the development of the organizational structure strategy of the company./ Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng chiến lược cơ cấu tổ chức của công ty. - Advise and recommend to the Board of Directors to handle organizational-administrative-personnel issues/ Tham mưu và đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức – Hành chính- Nhân sự - Advise the Board of Directors on the organization and administration structure of the company./ Tham mưu cho BGĐ về cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty. - Advise the Board of Directors on recruiting and training in the company./ Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty. - Advise the Board of Directors on the development of salaries, bonuses and benefits for employees./ Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng lương, tiền thưởng và chế độ phúc lợi của người lao động - Advise the Board of Directors on the administrative work of the company./ Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chính của công ty - Support other departments in human resource management and act as a bridge between the Board of Directors and the Staff in the Company. Support related departments to train staff, how to recruit personnel ... Support related departments for administrative work/ Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và người lao động trong công ty. Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…hỗ trợ các bộ phận liên quan về công việc hành chính.
Yêu cầu công việc
- Bachelor/Master degree from university of economics, management, administration, law or higher./ Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chính, luật trở lên. - At least 5 years of experience in human resource management and administration./ Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự và hành chính - At least 3 years of experience in the same position / Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Experience in setting up HR for start-up company preferred/ Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm xây dựng đội ngũ nhân sự trong môi trường doanh nghiệp khởi nghiệp. - Male/ Female, aged 27-37/ Nam/Nữ tuổi từ 27-37. - Employee leadership & connecting skills/ Kỹ năng lãnh đạo & kết nối nhân viên - Planning skills/ Kỹ năng lập kế hoạch - Organizational skills and job supervision/ Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc - Skills of analysis, synthesis and reporting/ Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo - Excellent spoken and written language skills, Vietnamese and foreign languages (Chinese or English), - Chinese speaking preferred/ Kỹ năng nói và viết xuất sắc, tiếng Việt và tiếng nước ngoài (tiếng Trung hoặc tiếng Anh), ưu tiên Tiếng Trung giao tiếp. - Able to bear high pressure, honesty, enthusiasm, high responsibility in work, and intending to work for a long time./ Có khả năng chịu áp lực cao, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc và có ý định gắn bó lâu dài.
Phúc lợi
- Competitive Salary, negotiable (upto VND20mill)/ Lương cạnh tranh, có thể thương lượng (lên tới 20 triệu/tháng) - Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other policies according to the Labor Code/ BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách khác theo bộ luật lao động - Bonus for holidays, New Year, 13th month salary, team-building,…/ Thưởng các ngày lễ, năm mới, lương tháng 13, team building,..
Địa điểm
190 Hồng Bàng, phường 12, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Vị trí đang mở

6

Blogs

0

Người theo dõi

1

300  Nhân viên

-