Trường Doanh Nhân PTI

Lưu

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP -CHRO

Chi tiết

Trường Doanh Nhân PTI trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự khóa học "Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp CHRO" kèm theo các chương trình đào tạo tại Hà Nội & TPHCM. Mọi thông tin chi tiết và chương trình ưu đãi vui lòng liên hệ 0934559395 (Ms Dương Nga) 💙 MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể: Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới; Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty. 💙 ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính... của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp; Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai. 💙 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH -Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO; -Năng lực, tố chất, kinh nghiệm cần có của một CHRO; -Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp. - Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự; - Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự; - Hoạch định chiến lược nhân sự; - Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự. - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự; - Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc; - Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự; - Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác. - Thu hút và tuyển dụng. Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng; - Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng; - Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng. - Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự; - Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích ; - Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự. - Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; - Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại; - Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo; - Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa. - Văn hoá Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hoá Doanh nghiệp; - Xây dựng và thay đổi Văn hoá Doanh nghiệp; - Đo lường kết quả xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp. - Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng; - Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương; - Cơ cấu và ngân sách tiền lương; - Chính sách và chế độ đãi ngộ. - Hiểu về pháp luật lao động; - Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động; - Quy định pháp luật về thôi dụng; - Giải quyết tranh chấp lao động. Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia nhân sự hàng đầu trong nước và quốc tế.

Địa điểm

The address may be incorrect.

District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam