Nguyễn Trường Tộ ,Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Công việc