25c Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Công việc