Trung tâm Công nghệ, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Công việc