555 Đường 3/2, Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc