The Garden Building, 2-30 Cao Thắng, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc