CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BETALL

Company size
1-50 employees
Location
Ho Chi Minh

Headquarter

View map

29 Lam Sơn, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

29 Lam Sơn, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam