Giếng Sen, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Công việc