Long Biên 1, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Vietnam

Công việc