208 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam

Công việc