99 Cao Sơn, TT. Nhồi, Đông Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Công việc