110 Đường DC9, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Công việc