249, 42 Vườn Lài, Tân Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Công việc