179 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam