278 Đường Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc