1, Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc