Số 13, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Công việc