29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công việc